חוק האריזות

שירותי ערנות לחוק האריזות
בחודש יולי 2011 נכנס לתוקפו חוק האריזות. עקרונות הסדרת הטיפול בפסולת אריזות, באים מתוך מטרה להשתמש בה כמשאב ולצמצם את השפעתה השלילית על הסביבה (עידוד שימוש חוזר ומניעת הטמנתה).

1. למי פונה החוק?

החוק פונה ישירות ליצרנים, יבואנים ובעלי "מותג פרטי", המוכרים או מייבאים את תוצרתם הארוזה ובכך "מייצרים" פסולת אריזות. עבור פסולת זו נדרש היצרן / היבואן לשלם דמי טיפול, אשר מיועדים לממן את שלבי הטיפול השונים בה; איסוף, מיון, מיחזור או השבת חומרי גלם, וכאלטרנטיבה אחרונה – הטמנה.

2. מה דורש החוק?

  • התקשרות חוזית עם גוף יישום מוכר – תאגיד מיחזור המבצע תהליכי איסוף, דיווח ומיחזור.
  • חובת הגשת דיווח תקופתי מפורט (חצי שנתי ושנתי) על הכמות הנמכרת, ממוחזרת, מושבת ומטופלת.
  • אישור שנתי מבוקר על ידי רו"ח – בתום כל שנה יש להגיש דוח שנתי מבוקר המאשר את נתוני הדיווח.
  • תשלום דמי הטיפול עבור הפסולת המדווחת.

3. למה עכשיו?

חברה שלא הצטרפה עד כה, היא מפרת חוק!
אי מילוי החובות עלול לגרור סנקציות מנהלתיות ופליליות, לרבות אחריות אישית, קנסות ועיצומים*.
החוק הינו רטרואקטיבי – החוב נצבר מ-2012 כך שיצרן / יבואן המצטרף מאוחר, משלם הרבה יותר.
המשמעות על תמחור המוצר בד"כ זניחה, ולכן מומלץ להקדים, לתכנן ולחשב עלות זו כמו כל מרכיב אחר בפעילות העסקית.
ניסיוננו מוכיח כי נקיטת גישה מוקדמת ומתאימה לאופי הארגון, תאפשר את קיום החוק יחד עם הפקת ערכים נוספים עבורו. ערכים אלו עשויים לצמצם את השפעת הרגולציה על ההתנהלות העסקית השוטפת, תוך ייעול שיטות העבודה וניהול המידע הארגוני.

*המשרד להגנת הסביבה אוכף את החוק ומטיל עיצומים כספיים בגובה ~ 150,000 ₪.Sanction_Letter_2015