פטור

החקיקה הסביבתית מאפשרת מתן פטור ליצרן / יבואן מחובת התקשרות ודיווח לתאגידי המיחזור:

  • פטור מחובת התקשרות
    המנהל רשאי לפטור יצרן או יבואן מחובותיו במידה ושוכנע כי אותו יצרן או יבואן יכול לקיים את חובותיו שלא באמצעות גוף מוכר ובתנאים שיקבעו בהוראת הפטור.
  • פטור בגין שיעור מזערי או היקף מוגבל
    המנהל רשאי לפטור יצרן או יבואן מחובותיו במידה והוכיחו כי משקל המוצרים / האריזות שמכרו בשנה קלנדרית נמוך מתנאי הסף המוגדרים בחוק. בחוק לפסולת אלקטרונית ישנה החמרה נוספת הנוגעת למספר המוצרים הנמכרים וסיווגם.

חברת ערנות מתמחה בהליך בקשת הפטור, החל מביצוע אבחון של עמידה בתנאי הפטור ועד לעריכת והגשת הבקשה לרגולטור.